Sử dụng VLOOKUP thay vì lồng If

Sử dụng VLOOKUP thay vì lồng If

Sử dụng VLOOKUP thay vì lồng If Nếu lồng nhau NẾU chức năng xuất hiện như nôn-in-nôn cho bạn sau đó trận đấu gần đúng VLOOKUP có thể giúp bạn thoát khỏi heinously dài IF báo cáo

0982.686.028