Kết hợp hàm IFERROR và VLOOKUP

Ví dụ và hướng dẫn bạn cách Kết hợp hàm IFERROR và VLOOKUP trong kế toán trên các bảng tính và các sheet với nhau
 
Trong Excel 2007, một chức năng mới, hàm IFERROR, đã được giới thiệu. Bạn có thể sử dụng một công thức hàm IFERROR với VLookup để kiểm tra một số bảng cho một giá trị, và trả về thông tin liên quan khi được tìm thấy. Trong ví dụ này, ba khu vực, Tây, Đông và Tây, có tờ tự. Trên mỗi tờ là một loạt tên - OrdersW, OrdersE và OrdersC.
 
VLOOKUP06
 
Trên một tờ mang tên Đơn đặt hàng, bạn có thể nhập một thứ tự ID, sau đó sử dụng một VLOOKUP với hàm IFERROR để kiểm tra từng phạm vi được đặt tên, và xem các thông tin về thứ tự lựa chọn.
 
VLOOKUP07
 
Trên thứ tự tờ, trong ô B6, nhập 4 như OrderID. Trật tự đã được đặt trong khu vực miền Trung.
 
Để đơn giản là kiểm tra bảng khu vực Đông của, công thức VLOOKUP trong ô C6 sẽ là:  = VLOOKUP (B6, OrdersE, 2, FALSE)
 
Nhấn phím Enter, và công thức VLOOKUP trả về một # N / A, vì thứ tự ID 4 không phải là ở các vùng Đông đặt bảng.
 
Bởi vì một trật tự có thể được đặt ở bất kỳ của ba miền, bạn cần một công thức mà sẽ kiểm tra mỗi bảng. 
 
Nếu ID lệnh không được tìm thấy trong bảng đầu tiên, công thức nên kiểm tra bảng thứ hai. Nếu ID trật tự không có trong bảng thứ hai, cần kiểm tra bảng thứ ba. Nếu ID trật tự không có trong bảng thứ ba, sau đó là "Không tìm thấy" tin nhắn sẽ xuất hiện trong các tế bào.
 
Công thức hàm IFERROR cho phép bạn kiểm tra một giá trị, sau đó xác định phải làm gì nếu một lỗi được tìm thấy. Nếu bạn sử dụng hàm IFERROR với công thức hiện có, bạn có thể hiển thị "Không tìm thấy", thay vì # N / A lỗi:   = hàm IFERROR (VLOOKUP (B6, OrdersE, 2, FALSE), "Not Found")
 
Để kiểm tra tất cả ba bảng, bạn có thể tới hàm IFERROR và VLOOKUP công thức:
      = Hàm IFERROR (VLOOKUP (B6, OrdersE, 2, FALSE),   
              hàm IFERROR (VLOOKUP (B6, OrdersW, 2, FALSE), hàm IFERROR (VLOOKUP (B6, OrdersC, 2, FALSE), "Not Found")))
 
Điều này sẽ kiểm tra bảng OrdersE và nếu một lỗi được tìm thấy, kiểm tra OrdersW bảng, sau đó OrdersC. Nếu OrderID không tìm thấy trong bất kỳ của ba bảng, thông báo Không tìm thấy được hiển thị trong tế bào.
 
Bạn cũng có thể kiểm tra nhiều bảng trong các phiên bản cũ của Excel, nơi hàm IFERROR không có sẵn, sử dụng một công thức dài hơn:
 
      =IF(NOT(ISERROR(VLOOKUP(B8,OrdersE,2,FALSE))), 
                VLOOKUP(B8,OrdersE,2,FALSE), 
        IF(NOT(ISERROR(VLOOKUP(B8,OrdersW,2,FALSE))), 
                VLOOKUP(B8,OrdersW,2,FALSE), 
        IF(NOT(ISERROR(VLOOKUP(B8,OrdersC,2,FALSE))), 
                VLOOKUP(B8,OrdersC,2,FALSE),"Not Tìm"))))
 
54.243.17.113

Bình luận

bố xuân bắc
2018-09-13 08:35:47

Đối với hầu hết các doanh nghiệp, mẫu biên bản bàn giao tài sản viết hoa. Đó là tài sản cố định mẫu biên bản thu hồi hóa đơn vì lợi ích của tài định dịch vụ kiểm toán ở quảng ninh vì lợi ích của tài thể hiện một khoản đầu mẫu biên bản nghiệm thu công trình sản kéo dài vượt quá tư vốn đáng kể, mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm mua, không giống

Đào Văn Hải Đào
2019-01-04 07:30:25

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn