KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại Mẫu số 12/KN Yêu cầu của người khiếu nại, căn cứ để khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại trước đó (nếu có)

Mẫu số 12/KN

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-KTNN ngày    tháng     năm 2016  của Tổng Kiểm toán nhà nước)

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

       

BÁO CÁO

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

 

Kính gửi : ..................... (1)..........

Thực hiện Quyết định số …………………....…….(2)................................

Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…, Tổ/Đoàn xác minh đã tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của ….(3)…. đối với ….(4)….

Căn cứ vào thông tin, tài liệu, bằng chứng được thu thập trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, kết quả làm việc với cơ quan, tổ chức đơn vị, cá nhân có liên quan, Tổ/Đoàn xác minh báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại như sau:

1. Yêu cầu của người khiếu nại, căn cứ để khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại trước đó (nếu có).

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Tóm tắt nội dung được giao xác minh và kết quả xác minh đối với từng nội dung được giao xác minh:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Căn cứ pháp lý để giải quyết:

..............................................................................................................................

4. Kết luận nội dung khiếu nại được giao xác minh là đúng toàn bộ, sai toàn bộ hoặc đúng một phần:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5. Kiến nghị về việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

Trên đây là báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kính trình ...(1)... xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:
- Người giao nhiệm vụ xác minh
- Lưu: VT, (5).

NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM XÁC MINH/TRƯỞNG ĐOÀN/TỔ TRƯỞNG TỔ XÁC MINH
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

____________

(1) Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại.

(2) Quyết định giao nhiệm vụ xác minh hoặc quyết định xác minh nội dung khiếu nại (trong trường hợp phải kiểm tra xác minh).

(3) Tên đơn vị được kiểm toán.

(4) Tên Báo cáo kiểm toán bị khiếu nại.

(5) Bộ phận xử lý đơn.

 

>> Link download:  Mẫu số 12/KN


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn