Giá trị phế liệu là gì?

Giá trị phế liệu là gì?

Trong kế toán tài chính, giá trị phế liệu được kết hợp với khấu hao tài sản được sử dụng trong một doanh nghiệp.

0982.686.028