định khoản tài khoán 113 - Tiền đang chuyển

định khoản tài khoán 113 - Tiền đang chuyển

định khoản tài khoán 113 - Tiền đang chuyển huong dan hach toanTheo Thông tư 200/2014/TT-BTC, TT 156 QD 48 va 15

0982.686.028