ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ CHUYÊN NGHIỆP

Hồ sơ thủ tục trình giải quyết công việc kiểm toán

 
1. Hồ sơ trình giải quyết công việc bao gồm:
 
a) Tờ trình;
 
b) Dự thảo văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch (sau đây gọi chung là văn bản, đề án);
 
c) Ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan và báo cáo giải trình, tiếp thu (nếu có);
 
d) Văn bản hoặc ý kiến thẩm định đề án, văn bản theo quy định (nếu có);
 
đ) Các tài liệu cần thiết khác.
 
2. Thủ tục trình Lãnh đạo KTNN giải quyết công việc:
 
a) Tờ trình Lãnh đạo KTNN phải do Thủ trưởng đơn vị ký và đóng dấu (nếu có) đúng thẩm quyền;
 
b) Lãnh đạo đơn vị ký Tờ trình phải ký nháy vào dự thảo văn bản, đề án và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo KTNN về nội dung của văn bản, đề án đó;
 
c) Đối với những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khác hoặc có sự phối hợp giải quyết công việc, trong hồ sơ trình phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của các đơn vị có liên quan.
 
Quyết định 1278/QĐ-KTNN

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


Dịch vụ kế toán

0972.868.960