KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hồ sơ thủ tục trình giải quyết công việc kiểm toán

 
1. Hồ sơ trình giải quyết công việc bao gồm:
 
a) Tờ trình;
 
b) Dự thảo văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch (sau đây gọi chung là văn bản, đề án);
 
c) Ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan và báo cáo giải trình, tiếp thu (nếu có);
 
d) Văn bản hoặc ý kiến thẩm định đề án, văn bản theo quy định (nếu có);
 
đ) Các tài liệu cần thiết khác.
 
2. Thủ tục trình Lãnh đạo KTNN giải quyết công việc:
 
a) Tờ trình Lãnh đạo KTNN phải do Thủ trưởng đơn vị ký và đóng dấu (nếu có) đúng thẩm quyền;
 
b) Lãnh đạo đơn vị ký Tờ trình phải ký nháy vào dự thảo văn bản, đề án và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo KTNN về nội dung của văn bản, đề án đó;
 
c) Đối với những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khác hoặc có sự phối hợp giải quyết công việc, trong hồ sơ trình phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của các đơn vị có liên quan.
 
Quyết định 1278/QĐ-KTNN

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn