Mẫu bảng kê danh sách lao động 2016

Mẫu bảng kê danh sách lao động - Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương

Phụ lục 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương)

 

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /...

Hà nội, ngày 23  tháng 08 năm 2016

 

BẢNG KÊ DANH SÁCH LAO ĐỘNG

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo(1)

Bộ phận làm việc

Số sổ BHXH

Ghi chú

1

Nguyễn Sinh A

1988

Đại Học

Kỹ sư

Kinh doanh

0329493

 

2

Nguyễn Van A

1988

Đại Học

Kỹ Sư

Kinh doanh

0937382

 

Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1): Trường hợp trình độ từ trung cấp trở lên thì ghi rõ chuyên ngành được đào tạo.

 

mẫu bảng kê bán hàng kèm theo hóa đơn
 
mẫu bảng kê chứng từ
 
mẫu bảng kê thanh toán
 
mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất
 
mẫu bảng kê đính kèm hóa đơn
 
mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ
 
mẫu bảng kê chứng từ thanh toán kho bạc
 
mẫu bảng kê nộp thuế theo thông tư 119
ơ
35.175.200.4

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn