Mẫu bảng kê địa điểm kinh doanh Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01 

Link download về ngay Mẫu bảng kê địa điểm kinh doanh Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01 theo thông tư 95/2016

 BẢNG KÊ
Đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh

(Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)

 

Tên người nộp thuế:........................................................................................       

Mã số thuế (nếu có): ............................................................................     

 

STT

Tên gọi

Địa chỉ

Phường/xã

Quận/huyện

Tỉnh/thành phố

A

Đơn vị trực thuộc

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

B

Địa điểm kinh doanh

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

54.92.148.165

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn