KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Khi việc mua bán thành công bạn cân Mẫu biên bản bàn giao tài sản 2016 để làm căn cứ nhập kho và xuất kho cho doanh nghiệp của mình

 

TÊN CƠ QUAN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CTY CỔ PHẦN MÁY TÍNH MẠNH THÁI                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 001/BB

                                                                                       

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa CTY CỔ PHẦN MÁY TÍNH MẠNH THÁI (bên giao) và

Công Ty phân phối điện máy MT (bên nhận)

 

Hôm nay, ngày 01 tháng 07  năm 2016 tại CTY CỔ PHẦN MÁY TÍNH MẠNH THÁI đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa    (bên giao) và Công Ty phân phối điện máy MT  (bên nhận) thực hiện theo hợp đồng số 0011/HĐKT của ngày  05/05/2016

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

-       Ông: Nguyễn Văn A      Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

-       Ông: Đào Văn B             Chức vụ: kế toán trưởng

-       Bà: Vương Thị C            Chức vụ:Thủ kho 

2/ Bên nhận:

-       Ông: Nguyễn Văn A      Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

-       Ông: Đào Văn B             Chức vụ: kế toán trưởng

-       Bà: Vương Thị C            Chức vụ:Thủ kho 

Chủ tọa: Ông Đào Văn Đ

Thư ký: Ông Lê Văn E

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên CTY CỔ PHẦN MÁY TÍNH MẠNH THÁI đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên Công Ty phân phối điện máy MT theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

01

Laptop ASUS K34

 

 

chiếc

10

15.000.000

150.000.000

 

 

Cộng:

 

10

 

150.000.000

 

 

Tổng giá trị: Bằng số: 150.000.000 VNĐ

                     Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn

Kể từ ngày 01/07/2016 số tài trên do bên Công Ty phân phối điện máy MT chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

 

          CHỮ KÝ BÊN GIAO                                                        CHỮ KÝ BÊN NHẬN

 

             Thư ký cuộc họp                                                                    Chủ tọa cuộc họp

 

mẫu biên bản bàn giao hàng hóa

 
mẫu biên bản bàn giao công việc
 
mẫu biên bản bàn giao tài sản
 
mẫu biên bản bàn giao thiết bị
 
mẫu biên bản bàn giao hồ sơ
 
mẫu biên bản bàn giao công trình
 
mẫu biên bản bàn giao mặt bằng
 
mẫu biên bản bàn giao tài liệu
 

Bình luận

Vuong Văn vượng
2019-01-04 07:38:20

Hoàn thuế có thể giúp dịch vụ quyết toán thuế tại bắc ninh doanh nghiệp Quận Long Biên báo cáo tài chính cuối năm – TP Hà Nội: dịch vụ hoàn thuế gtgt tại bắc giang – Thực hiện đầy đủ nghĩa dịch vụ kế toán trọn gói tại vĩnh phúc vụ thuế của doanh nghiệp dịch vụ hoá đơn điện tử tại thanh xuân

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn