Mẫu biên bản đối thoại Mẫu số 11/KN

Mẫu biên bản đối thoại Mẫu số 11/KN Người giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại kiểm toán nhà nước

Mẫu số 11/KN

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-KTNN ngày    tháng     năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI

Vào hồi... giờ …, ngày ... tháng ... năm …, tại ………..(1).....................

I. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỐI THOẠI

1. Người giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại:

- Ông (bà)……..chức vụ……….., cơ quan (tổ chức, đơn vị)…………

2. Người ghi biên bản:

- Ông (bà)……..chức vụ……….., cơ quan (tổ chức, đơn vị)…………

3. Người đại diện, người được ủy quyền của người khiếu nại:

- Ông (bà)……..chức vụ……….., cơ quan (tổ chức, đơn vị)…………

Địa chỉ: .........................................................................................................

4. Người đại diện, người được ủy quyền của Kiểm toán nhà nước (nếu có):

- Ông (bà)……..chức vụ……….., cơ quan (tổ chức, đơn vị)…………

5. Người có quyền, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

- Ông (bà)……..chức vụ……….., cơ quan (tổ chức, đơn vị)…………

Địa chỉ: .........................................................................................................

6. Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có):

- Ông (bà)……..chức vụ……….., cơ quan (tổ chức, đơn vị)…………

Địa chỉ: .........................................................................................................

II. NỘI DUNG ĐỐI THOẠI

1. ............................…………………………………….(2)...................................

2. Ý kiến của những người tham gia đối thoại ………(3)..................................

 

III. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI

………………………………………………………..(4)............................

Việc đối thoại kết thúc hồi... giờ ... ngày .../.../…

Biên bản đối thoại đã được đọc lại cho những người tham gia đối thoại nghe và ký xác nhận.

Biên bản được lập thành .... bản, người giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh, người khiếu nại, người bị khiếu nại mỗi bên giữ 01 bản./.

 

 

NGƯỜI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI (HOẶC NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM XÁC MINH KHIẾU NẠI)
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

 

Người đại diện, người được ủy quyền

của đơn vị được kiểm toán
(ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan
(ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi biên bản
(ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Địa điểm tiến hành đối thoại.

(2) Người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh nêu mục đích, yêu cầu của việc đối thoại, tóm tắt kết quả xác minh nội dung khiếu nại và những nội dung đối thoại.

(3) Ý kiến của những người tham gia đối thoại về từng nội dung đối thoại, ghi rõ căn cứ pháp lý người khiếu nại tiếp tục khiếu nại, căn cứ pháp lý người bị khiếu nại đã giải quyết.

(4) Những nội dung đối thoại đã thống nhất, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những ý kiến khác (nếu có).

 

>> Link download:  Mẫu số 11/KN

3.87.147.184

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn