Mẫu biên bản làm việc - Mẫu số 06/KN

Mẫu biên bản làm việc - Mẫu số 06/KN  theo Quyết định số     /2016/QĐ-KTNN  tổng kiểm toán nhà nước năm 2016

Mẫu số 06/KN

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-KTNN ngày    tháng     năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
ĐOÀN/ TỔ XÁC MINH…
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

 

Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại ………..…..(1)...................;

Chúng tôi gồm:

1. Người có trách nhiệm xác minh: ………………....(2).............................

2. Người làm việc với người có trách nhiệm xác minh:………(3)...............

3. Nội dung làm việc: ……..…………………………..(4)..........................

4. Kết quả làm việc: ....………………………(5).........................................

5. Những nội dung khác có liên quan: ..……………….(6)..........................

Buổi làm việc kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày (hoặc ngày .../.../...).

Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành ... bản mỗi bên giữ 01 bản./.

 

Người làm việc với người
có trách nhiệm xác minh

………………(7)…………….

ĐẠI DIỆN ĐOÀN/TỔ XÁC MINH
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

____________

(1) Địa điểm làm việc.

(2) Họ tên, chức danh của người có trách nhiệm xác minh.

(3) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của người làm việc với người có trách nhiệm xác minh

(4) Các nội dung làm việc cụ thể.

(5) Kết quả làm việc đã đạt được, những nội dung đã thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề xuất, kiến nghị của các bên tham gia buổi làm việc.

(6) Những nội dung khác chưa được thể hiện ở (4), (5) theo nội dung đã được giao xác minh.

(7) Chữ ký (ghi rõ họ tên) của những người cùng làm việc. Trong trường hợp có người không ký thì trong biên bản phải ghi rõ và đề nghị người làm chứng ký vào biên bản.

 

Link download:  Mẫu số 06/KN

18.205.246.238

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn