HOC KE TOAN TONG HOP chia sẻ Mẫu đơn đề nghị giám định khả năng lao động để hưởng BHXH Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………..……………………….

Tên tôi là: Nguyễn Văn A                                                         Sinh ngày 02 tháng 06 năm 1988

Chỗ ở hiện tại: 410 Lê trọng tấn  - Thanh Xuân - Hà Nội

Giấy CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: 1353656565        Ngày cấp:  23/01/2010   Nơi cấp: CA Hà Nội 

Số sổ BHXH (nếu có): BHXH 0987343

Nghề/công việc Nhân viên cơ khí

Điện thoại liên hệ: 098232312xx

Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP MẠNH DŨNG

Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:

1. Giám định: □ lần đầu      □ lại       □ tổng hợp       □ phúc quyết

2. Loại hình giám định:

- Giám định tai nạn lao động                                                                            □

- Giám định bệnh nghề nghiệp                                                                          □

- Giám định thực hiện chế độ hưu trí                                                                 □

- Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng                                                  □

- Giám định để hưởng BHXH một lần                                                               □

 

 

Ngưi viết giấy đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

35.175.191.150

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn