ke-toan-thuc-te

Mẫu đơn khiếu nại đến cơ quan -  Mẫu số 02/KN 

Mẫu đơn khiếu nại đến cơ quan - Mẫu số 02/KN Ban hành kèm theo Quyết định số /2016/QĐ-KTNN ngày tháng năm 2016 kiểm toán nhà nước

Mẫu số 02/KN

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-KTNN ngày    tháng     năm 2016  của Tổng Kiểm toán nhà nước)

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:.........../ .....(1)

V/v hướng dẫn gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết

............., ngày ..... tháng..... năm .....

     

 

Kính gửi:.................................................(2)

Ngày…. tháng…...năm..…, (Theo dấu công văn đến số......), Kiểm toán nhà nước nhận được đơn/công văn số......., đề ngày...tháng...năm...., của…..…………(2), địa chỉ:………...……………………………………về việc khiếu nại...................

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012) thì đơn khiếu nại của đơn vị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Kiểm toán nhà nước.

Đề nghị đơn vị gửi đơn khiếu nại đến.........................(3)........để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tài liệu gửi trả lại kèm theo (nếu có):..............

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT,.(4)..

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH ...

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan ra văn bản.

(2) Tên đơn vị khiếu nại.

(3) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

 


Đối với các KTNN chuyên ngành thì bỏ dòng này và in đậm dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”

Đối với các KTNN khu vực thì bỏ dòng thừa lệnh và chỉ ghi KIỂM TOÁN TRƯỞNG, không ghi tên đơn vị

 

Link download:  Mẫu số 02/KN


Bình luận

Bình luận

Liên quan:>>> Bạn đang có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học kế toán hãy đăng ký để lại thông tin chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn báo giá trực tiếp cho bạn
dang ky hoc ke toan

>>> Bài Viết Xem Nhiều Nhất

- Lịch khai giảng kế toán Hà Nội
- Khóa học thực hành kế toán trên excel
- Khai trương cơ sở Bình Dương Giảm 50% Học phí
- Khóa học kế toán cho người đã biết kế toán
- Khóa học kế toán dành cho người chưa biết
- Khóa học kế toán xây lắp
- Khóa học phần mềm kế toán Misa, Fast
- Nhận dạy kèm riêng kế toán 1 - 1
- Học kế toán theo thông tư 200/BTC

>>> Nếu bạn thấy Hay hãy Like và Chia sẻ cho bạn bè giúp chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn muốn nhận thông tin hay tài liệu mới nhất comment email của bạn ở phía dưới. Xin cảm ơn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn