HOC KE TOAN THUC HANH chia sẻ Bạn muốn nghỉ ngơi một thời gian mà muốn nhận trợ cấp BHXH bạn cần sử dụng Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để nộp công ty và cơ quan bảo hiểm xã hội.

Liên số 1
Tên cơ sở y tế
Mã số cơ sở y tế
Số:………../KCB

Mu số ……


Số seri………….

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIM XÃ HỘI
(chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú)

I. Thông tin ngưi bệnh

Họ và tên:.................................................... ngày sinh ..../…./….

Số thẻ BHYT:………………………………………; giới tính..............

Đơn vị làm việc:.........................................................................

.................................................................................................

II. Chẩn đoán

……………………………............................................................

Số ngày nghỉ: ………...............................................................

(Từ ngày………..đến hết ngày……….)

III. Thông tin cha, mẹ (chỉ áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)

- Họ và tên cha:.........................................................................

- Họ và tên mẹ:..........................................................................

 

Xác nhận chữ ký của y, bác sỹ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu trừ trường hợp s dụng chữ ký số)

Ngày….tháng….năm….
Y, bác sỹ KCB
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Liên số 2
Tên cơ sở y tế
Mã số cơ sở y tế
Số:………../KCB

Mu số ……


Số seri………….

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIM XÃ HỘI
(chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú)

I. Thông tin ngưi bệnh

Họ và tên:...................................................... ngày sinh ..../…./….

Số thẻ BHYT:……………………………………..; giới tính.................

Đơn vị làm việc:...........................................................................

...................................................................................................

II. Chẩn đoán

...................................................................................................

Số ngày nghỉ: ………...................................................................

(Từ ngày………..đến hết ngày……….)

III. Thông tin cha, mẹ (chỉ áp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)

- Họ và tên cha:...........................................................................

- Họ và tên mẹ:............................................................................

 

Xác nhận chữ ký của y, bác sỹ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu trừ trường hợp s dụng chữ ký số)

Ngày….tháng….năm….
Y, bác sỹ KCB
(Ký, ghi rõ họ tên)

 


>> Tham khảo thêm: thủ tục chốt sổ BHXH

 

3.87.147.184

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn