Mẫu giấy giới thiệu của người sử dụng lao động Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………../GGT

…….1…….., ngày …… tháng …… năm ……

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ………….2…………………………

Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động ………………………………………………

Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ………………………………………. giới tính: □ nam □ nữ

Sinh ngày ………….. tháng ………….. năm …………………………………………………

Số CMND ……………………… cấp ngày ………tháng ………năm ……..tại …………….

Nghề/công việc chuẩn bị bố trí hoặc đang làm: ………….…………………………………

Yếu tố có hại: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Được cử đến cơ sở khám bệnh nghề nghiệp để: ……………………….3…………………

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_______________

1 Địa danh

2 Tên cơ sở khám bệnh nghề nghiệp

3 Khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc/ để khám định kỳ bệnh nghề nghiệp.

3.226.243.130

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn