Mẫu không đủ điều kiện thụ lý giải quyết khiếu nại Mẫu số 03/KN

Mẫu không đủ điều kiện thụ lý giải quyết khiếu nại Mẫu số 03/KN Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-KTNN

Mẫu số 03/KN

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-KTNN ngày    tháng     năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC…
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: …/TB-…

……., ngày … tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

Về việc không đủ điều kiện thụ lý giải quyết khiếu nại

Ngày…/../…, Kiểm toán nhà nước nhận được đơn khiếu nại của ... (1)

Địa chỉ:......................................................................................................

Nội dung đơn: ......................................................................................... (2)

Sau khi xem xét nội dung văn bản…..; căn cứ quy định tại Quy trình giải quyết khiếu nại ban hành kèm theo Quyết định số    /2016/QĐ-KTNN ngày   tháng   năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, đơn khiếu nại của …(1)…không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì lý do sau:

....................................................................................... (3)

Kiểm toán nhà nước (Khu vực) thông báo để .......................... (1)……… được biết./.

Nơi nhận:
- ….(2)….;

- Lưu: VT, ..(4).....

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH ...

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

_____________

(1) Tên đơn vị được kiểm toán đã khiếu nại.

(2) Trích tóm tắt nội dung khiếu nại.

(3) Nêu lý do không thụ lý giải quyết.

(4) Bộ phận xử lý đơn.


Đối với các KTNN chuyên ngành thì bỏ dòng này và in đậm dòng “KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”

Đối với các KTNN khu vực thì bỏ dòng thừa lệnh và chỉ ghi KIỂM TOÁN TRƯỞNG, không ghi tên đơn vị

 

Link download:  Mẫu số 03/KN

3.87.147.184

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn