Mẫu phiếu đề xuất xử lý - Mẫu số 01/KN 2016

Mẫu phiếu đề xuất xử lý - Mẫu số 01/KN Ban hành kèm theo Quyết định số    /2016/QĐ-KTNN ngày     tháng   năm 2016  của Tổng Kiểm toán nhà nước

Mẫu số 01/KN

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /2016/QĐ-KTNN ngày     tháng   năm 2016  của Tổng Kiểm toán nhà nước)

ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

1. Cơ quan, tổ chức gửi văn bản đến Kiểm toán nhà nước:

Tên cơ quan, tổ chức gửi văn bản: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức danh người đại diện:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Tên Báo cáo kiểm toán bị khiếu nại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Tóm tắt nội dung văn bản của cơ quan, đơn vị gửi đến:

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Các tài liệu kèm theo (nếu có):

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Ý kiến trình xử lý:

5.1 Không thuộc thẩm quyền của Kiểm toán nhà nước

(Đề xuất xử lý):

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Thuộc thẩm quyền của Kiểm toán nhà nước

(Đề xuất xử lý):

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

. . . . . , ngày . . . . . .tháng . . . . . . . năm . . . . . .

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

. . . . . . , ngày . . . . . .tháng . . . . . . . năm . . . . . .

Lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý

(ký, ghi rõ họ tên)

 Ý kiến của lãnh đạo đơn vị (nếu có): . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . .

 

 

 

>> Link download: Mẫu số 01/KN

3.85.143.239

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn