Mẫu phiếu yêu cầu Mẫu số 08/KN

Mẫu số 08/KN

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2016/QĐ-KTNN ngày    tháng     năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

 

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........., ngày......tháng....... năm .........

 

PHIẾU YÊU CẦU

Về việc giải trình....

 

Kính gửi:.................................(1)

Căn cứ Quyết định xác minh số...ngày.....tháng ....năm .....của .............. về việc xác minh ................;

Đoàn (Tổ) xác minh yêu cầu ..................(1)giải trình các nội dung sau:

1.....................................................................................................................

2.....................................................................................................................

.......................................................................................................................

Bản giải trình phải được gửi cho Đoàn (Tổ) xác minh vào lúc....giờ....ngày ....tháng....năm....tại.........

 

 

TRƯỞNG ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

_____________

(1) Tên đơn vị, tổ chức, cá nhân được yêu cầu giải trình.

 

>> Link download:  Mẫu số 08/KN

54.243.17.113

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn