Download về Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cho công ty tnhh, cổ phần, một thành viên trên toàn quốc

 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI

Số: 02/QĐ/gđ/001

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

 

Hà Nội, ngày 02 tháng  08  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

                                                                   CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

            -    Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tnhh kế toán hà nội

-         Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

-         Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

-         Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH Bổ nhiệm kế toán trưởng

 

Điều 1:Nay bổ nhiệm ông : NGUYỄN MAI LIÊN

 

- Sinhngày:

20/10/1980

- Hộ khẩu thường trú:

Số 1 bùi xương trạch – Khương Mai – Thanh xuân – Hà Nội

-  Chỗ ở hiện tại:  

Số 1 bùi xương trạch – Khương Mai – Thanh xuân – Hà Nội

- CMTND  số:        

122356345

 Giữ chức vụ:   Kế toán trưởng

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN HÀ NỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

1.   Kế toán trưởng có các quyền sau:

-       Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

-       Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

-       Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

-       Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

2.     Kế toán trưởng có các nghĩa vụ sau:

-       Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

-       Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

 

Điều 3: Ông/ Bà NGUYỄN MAI LIÊN và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 

                                                     GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như Điều 1                                                                         

- Lưu VP

       Link download: Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

                                                                                                 

mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán
 
mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
 
mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh
 
mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần
 
mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc
 
mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty tnhh
 
mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 2015
 
mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trường học

                                                                                                           

                                                                        

54.236.234.60

Bình luận

Vương co nuong
2018-09-13 08:37:24

chi phí, bao gồm tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GAAP bao gồm hướng vật liệu, lao động, mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao dẫn cụ thể về kế lao động, dịch vụ kiểm toán ở bắc giang dẫn cụ chi phí và chi phí mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng toán chi phí của lãi vay, nếu có. mẫu biên bản xác minh phần mềm máy tính

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn