ke-toan-thuc-te

htkk 3.4.7

Mẫu số: 01/BK-TTS bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản

Mẫu số: 01/BK-TTS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

 

                                                                                                Phụ lục

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN

(Áp dụng cho cá nhân cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay)

[01] Lần đầu:                       [02] Bổ sung lần thứ:

[03]Người nộp thuế:…….........………....………...……………….......................

 

           [04] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-