KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu số 04/TB-TS của BHXH Ban hành kèm theo QĐ số: 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của BHXH Việt Nam

 

Mẫu số: 04/TB-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của BHXH Việt Nam)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:           /ĐK-TB

….., ngày   tháng   năm  

 

THÔNG BÁO

V/v: xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

Kính gửi: ………………………………….

 

Số định danh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHXH ……………………………………………………………….

Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin sau đây theo Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin của đơn vị ngày……tháng….năm….:

1. Thông tin mới gồm:

- Số chứng thư số: …………………………………..

- Tên tổ chức chứng thực chữ ký số: ……………………

- Thời hạn sử dụng chứng thư số: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng... năm....

- Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………….

2. Đơn vị sử dụng thông tin mới nêu trên trong giao dịch điện tử về BHXH kể từ ngày   tháng   năm

Số điện thoại hỗ trợ:

  

Chữ ký số của cơ quan BHXH

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn