Mẫu số: 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế

Link download Mẫu số: 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế theo thông tư 95/2016

Dành cơ quan thuế ghi                

  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày nhận tờ khai:

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DÙNG CHO CÁ NHÂN KHÁC

 

Nơi nhận: 

 

                                 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

 

 

                      (Phần dành cho cơ quan thuế ghi)

 Mã số thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1. Họ và tên người đăng ký thuế: …………………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………….                                

Nam

 

 

Nữ

 

3. Giới tính: 
 

4. Quốc tịch:.............................................................................................................................

5. Giấy tờ của cá nhân:

5a. Số chứng minh nhân dân ………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………..

5b. Số căn cước công dân …………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……….………..

5c. Số hộ chiếu ………………………. Ngày cấp ………………. Nơi cấp …………………

5d. Số giấy tờ khác (nếu có) …………. Ngày cấp ……………… Nơi cấp …………………

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

6a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ............................................................................................

6b. Xã, phường: ........................................................................................................................

6c. Quận, huyện: .......................................................................................................................

6d. Tỉnh, thành phố: ……..........................................................................................................

6đ. Quốc gia: .............................................................................................................................

7. Địa chỉ cư trú:

7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ..............................................................................................

7b. Xã, phường: ..........................................................................................................................

7c. Quận, huyện: .........................................................................................................................

7d. Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................................

8. Điện thoại liên hệ: ...............................................          Email: ….............................................

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: …………………………………..

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

   …, ngày …tháng  … năm …

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

Ký và ghi rõ họ tên

 

3.85.143.239

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn