Mẫu số 07- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Download và tải về ngay Mẫu số 07- LĐTL Thông tư số 133/2016/TT-BTC BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 07- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI


(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Số: ………………

Họ và tên người thuê: ……………………………………………………………………………..

Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………….

Đã thuê những công việc sau để: ………………………… tại địa điểm………………… từ ngày…./…./…. đến ngày…./…./….

STT

Họ và tên người được thuê

Địa chỉ hoặc số CMT/thẻ căn cước

Nội dung hoặc tên công việc thuê

Số công hoặc khối lượng công việc đã làm

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

4

5 = 3-4

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị ……………… cho thanh toán số tiền: ……………………………………………………

Số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………………….

(Kèm theo ... chứng từ kế toán khác)

 


Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng... năm
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

35.175.200.4

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn