Mẫu số 08b - TT 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 08b - TT 133/2016/TT-BTC BẢNG KIỂM KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ file excel và excel mới nhất 2016

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 08b - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KIỂM KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

Số:…………………

Hôm nay, vào giờ………. ngày………. tháng………. năm……….

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà: ……………………………… đại diện kế toán

- Ông/Bà: ……………………………… đại diện thủ quỹ

- Ông/Bà: ……………………………… đại diện ………..

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng bạc ... kết quả như sau:

Số TT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

II

1

2

3

III

Số dư theo sổ kế toán

Số kiểm kê thực tế (*)

- Loại

- Loại

- …

Chênh lệch (III = I - II)

x

x

……

……

……

x

x

x

……

……

……

x

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

- Lý do : + Thừa: ……………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..

+ Thiếu: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……………

- Kết luận sau khi kiểm kê ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý: …………..…………..……

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….

 

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)

 

52.91.245.237

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn