Mẫu số S20-DNN sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

Link download Mẫu số S20-DNN sổ chi tiết phát hành cổ phiếu Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S20-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Năm:……..

Đơn vị tính:…………

Đăng ký phát hành

Phát hành thực tế

Số cổ phiếu đã đăng ký phát hành nhưng chưa bán

Giấy phép phát hành

Loại cổ phiếu

Số lượng

Mệnh giá

Chứng từ

Loại cổ phiếu

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá thực tế phát hành

Thành tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Mệnh giá

A

B

C

1

2

D

E

G

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

54.146.98.143

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn