Mẫu số S24-DNN sổ chi phí đầu tư xây dựng

Download Mẫu số S24-DNN sổ chi phí đầu tư xây dựng ban hàng theo 133/2016/TT-BTC mới nhất 2016

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S24-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tài khoản 241- Xây dựng cơ bản dở dang

Năm……..

Dự án: ………………………………………………

Công trình (HMCT)………………………………...

Khởi công... ngày ... tháng ... năm ...

Hoàn thành... ngày ... tháng... năm ...

Tổng dự toán:…………………………….

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Tổng số phát sinh

Nội dung chi phí

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Xây lắp

Thiết bị

Khác

Tổng số

TB cần lắp

TB không cần lắp

Công cụ, dụng cụ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

F

 

 

 

1 - Số dư đầu kỳ

2 - Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số phát sinh

3 - Số dư cuối kỳ

4 - Cộng lũy kế phát sinh quý

5 - Cộng lũy kế phát sinh từ đầu năm

6 - Cộng lũy kế phát sinh từ khởi công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

54.146.98.143

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn