Mẫu số S27-DNN sổ chi tiết thuế gtgt miễn giảm

Download Mẫu số S27-DNN sổ chi tiết thuế gtgt miễn giảm Số thuế GTGT được miễn giảm 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S27-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Năm:………

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế GTGT được miễn giảm

Số thuế GTGT đã miễn giảm

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

 

 

- Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

54.146.98.143

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn