KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu thông báo mã số thuế Mẫu số: 11- MST

Link download Mẫu thông báo mã số thuế Mẫu số: 11- MST bằng tiếng anh theo thông tư 95/2016

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: ...

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         ....., ngày (date) ... tháng  ... năm ...

 

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION

 

 
 

 

 

 

 

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của người nộp thuế như sau:

The Tax Department of ............................. Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

 

Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

Tax identification number     

 

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………

Full name of Taxpayer

 

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………….

Office address      

 

Ngày cấp mã số thuế: …………………………………………………………...

Date of issue

 

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: ………………………………………………

Tax Department in charge

 

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn