KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh Mẫu số: 23/ĐK-TCT

Link download Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh Mẫu số:  23/ĐK-TCT theo thông tư 95/2016/btc

    TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: ......................

 

                     ....., ngày ...... tháng ........ năm .......

 

                                                          

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

đã thông báo của người nộp thuế

 

 
 

 

 

 

                       

Kính gửi:  ...............................................................................

 

 

            Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ....................................................

          Mã số thuế: ......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………....

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):……………………………………………............

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

Thời gian tạm ngừng: ……………………………………………………………

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày …/…/…

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …/…/…

Lý do tạm ngừng kinh doanh: ………………………………………………..

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo với cơ quan thuế:

Thời điểm tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: Ngày …/…/…

Lý do tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: …………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

    

 

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

       NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn