KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Mẫu thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm Mẫu số: 09-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:...

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: ……………/TB-CT(CCT)                                         …., ngày …. tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

 Về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

 

 
   

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày… tháng … năm …

 

Kính gửi:……………………………………………………

 

Cục Thuế/Chi cục Thuế:……………..……………………… xin thông báo:

Người nộp thuế: ………………………………………………………………

MST/MSDN:…………………………………………………………………...

Chuyển địa điểm kinh doanh từ:

Địa chỉ trụ sở cũ: ……………..……………………….. Quận/huyện: ………. Tỉnh/TP: …….…………………………………………………………………

Đến:

Địa chỉ trụ sở mới: ……………..…………… Quận/huyện: ………….……. Tỉnh/TP: ……………..……………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ mới: …………………………………………………….

 

1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:

Hồ sơ khai thuế phải nộp

Kỳ tính thuế

Trạng thái

(Nộp chậm chưa xử lý/Chưa nộp)

Tình hình vi phạm nộp hồ sơ khai thuế (nếu có)

Đề nghị tiếp tục xử lý

Tên hồ sơ

Ký hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nghĩa vụ nộp thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:

Loại thuế

Mã tiểu mục

Kỳ thuế

Số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp

Số tiền thuế, tiền phạt  nộp thừa

Số tiền thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đã kiểm tra quyết toán các năm; đã hoàn thuế chưa kiểm tra:

…………………………………………………………………………………….

4. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:

            - Đã quyết toán hoá đơn: ……………….

            - Không sử dụng hoá đơn: ………………

          5. Nhận xét khác:

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...

Nơi nhận:

- Như trên;

- .........................;

- Lưu: VT, …….­

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(1)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa uỷ quyền theo quy định


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn