Mẫu trưng cầu giám định Mẫu số 09/KN

Mẫu số 09/KN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /2016/QĐ-KTNN ngày    tháng     năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:........../KTNN-.....(1)

V/v trưng cầu giám định

........., ngày......tháng.......năm .........

 

Kính gửi...........................................(2)

Thực hiện Quyết định xác minh số....ngày....tháng....năm. ..., của .........(3) về việc xác minh ........;

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Để có cơ sở cho kết luận xác minh, Kiểm toán nhà nước trưng cầu...........................(2) giám định những nội dung sau đây:

1...................................................................................................................

2...................................................................................................................

Kiểm toán nhà nước cử đại diện Đoàn (tổ) xác minh liên hệ bàn giao cho .......(2) các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giám định.

- Thời gian : ....giờ......ngày....tháng....năm...........

- Địa điểm : ............................................................................................

Kinh phí giám định do Kiểm toán nhà nước trả theo quy định của pháp luật.

Trân trọng đề nghị .............(2) bố trí tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, tiến hành giám định và cung cấp kết quả giám định cho Kiểm toán nhà nước trước ngày...tháng....năm.........


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, (3).

NGƯỜI BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Chữ viết tắt của đơn vị tham mưu ra văn bản trưng cầu giám định.

(2) Tên cơ quan giám định.

(3) Bộ phận xử lý đơn.

 

>> Link download: Mẫu trưng cầu giám định

3.80.60.248

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn