Một tài khoản định giá là gì?

Một tài khoản định giá là gì?

Trong kế toán, tài khoản định giá thường là một tài khoản cân đối kế toán được sử dụng kết hợp với một tài khoản cân đối kế toán để báo cáo các giá trị ghi sổ của một tài sản hoặc nợ phải trả.

0982.686.028