Những tài sản được phân loại là tài sản hiện tại?

Những tài sản được phân loại là tài sản hiện tại?

Những tài sản được phân loại là tài sản hiện tại? Ví dụ về các tài sản mà thường được phân loại là tài sản hiện tại trên bảng cân đối của công ty bao gồm:

0982.686.028