Tại sao bạn phải Phân tích báo cáo tài chính, dựa vào các con số trong báo cáo tài chính bạn hiểu được gì về doanh nghiệp đó.
 
Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét báo cáo của công ty để đạt được một sự hiểu biết về sức khỏe tài chính của mình.
 
Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính là nhằm trang bị cho một doanh nghiệp với những kiến ​​thức cần thiết để đưa ra quyết định hiệu quả. Nó đánh giá quá khứ và dự án thực hiện trong tương lai của công ty.
 
phân tích báo cáo tài chính
 
Các nhà đầu tư, cổ đông, các nhà quản lý và các bên liên quan khác xem xét báo cáo tài chính cho các thông tin khác nhau.
 
Ví dụ, các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để đánh giá sức mạnh thu dài hạn của công ty. Các chủ nợ sẽ xem xét các khoản nợ và các khoản thanh toán lãi một công ty nợ, cũng như dòng tiền của mình. Quản lý sẽ xem xét kết quả và tìm kiếm các lĩnh vực tiềm năng chưa được khai thác.
 
các kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính thường gặp bao gồm:
 
     * Phân tích theo chiều ngang, trong đó so sánh hai hay nhiều năm của dữ liệu tài chính bằng đô la và hình thức tỷ lệ phần trăm
 
     * Phân tích theo chiều dọc, nơi từng loại hoặc tài khoản trên Bảng cân đối kế được liệt kê như là một tỷ lệ phần trăm của tổng số tài khoản
 
     * Tỷ lệ phân tích, mà tính toán mối quan hệ thống kê giữa dữ liệu
 
Nếu một công ty hoạt động trong một thay đổi và môi trường cạnh tranh, phân tích báo cáo tài chính không thôi là không đủ. Một công ty cần phải xem xét vấn đề hoạt động và môi trường là tốt.
 
 
3.87.147.184

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn