PHIẾU NHẬP KHO Mẫu số 01 - VT/133/2016/TT-BTC

PHIẾU NHẬP KHO Mẫu số 01 - VT/133/2016/TT-BTC Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 01 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU NHẬP KHO

 

Ngày.... tháng.... năm…..

Số: ……………………….

Nợ …………………….

Có …………………….

- Họ và tên người giao:......................................................................................................

- Theo…… số…… ngày…… tháng…… năm…… của............................................................

Nhập tại kho: …………………… địa điểm.............................................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………….………………………

- Số chứng từ gốc kèm theo:...………………………………………………………………..

 


Người lập phiếu
(Ký, họ tên)


Người giao hàng
(Ký, họ tên)


Thủ kho
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng... năm….
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

 

34.204.189.171

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn