mẫu văn bản theo thông tư 156

mẫu văn bản theo thông tư 156

Mẫu tê khai 01/KHBS Bổ sung điều chỉnh Tờ khai thuế Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

0982.686.028