séc khống là gì?

séc khống là gì?

Một séc trắng thường dùng để chỉ một séc đã được ký bởi người ký kiểm tra có thẩm quyền trước khi các thông tin khác (ngày, người thụ hưởng, số tiền) đã được nhập vào kiểm tra.

0982.686.028