sự khác biệt giữa trách nhiệm và nợ là gì?

sự khác biệt giữa trách nhiệm và nợ là gì?

Đôi khi trách nhiệm hữu và nợ có nghĩa giống nhau. Ví dụ trong tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu , nợ có nghĩa là tổng số tiền nợ.

0982.686.028