KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn như Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, ...
 
Tài khoản này không phản ánh các loại trái phiếu và công cụ nợ nắm giữ.
 
Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng, từng loại nguyên tệ, từng số lượng...
 
Doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, kịp thời doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các khoản đầu tư như lãi tiền gửi, lãi cho vay, lãi, lỗ khi thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 
Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, nếu chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật, kế toán phải đánh giá khả năng thu hồi.
 
Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán phải đánh giá lại tất cả các khoản đầu tư được phân loại là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ.
 
2. Kết cấu tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
Bên Nợ: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng.
 
Bên Có: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm.
 
Số dư bên Nợ:
 
Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn
 
- Tài khoản 1282 - Trái phiếu
 
- Tài khoản 1283 - Cho vay
 
- Tài khoản 1288 - Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
Có các TK 111, 112.
 
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
 
Nợ các TK 111, 112, 131, 152, 156, 211,....(theo giá trị hợp lý)
 
 
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)
 
 
Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị hợp lý)
 
 
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)
 
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi).
 
 
- Khi trả tiền mua trái phiếu nhận lãi trước, ghi:
 
 
Có các TK 111, 112,… (số tiền thực chi)
 
 
- Định kỳ, tính và kết chuyển lãi của kỳ kế toán theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:
 
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
 
Nợ các TK 111, 112,...
 
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
 
 
- Định kỳ ghi nhận tiền lãi trái phiếu:
 
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
 
Nợ các TK 111, 112,...
 
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)
 
 
- Định kỳ tính lãi trái phiếu và ghi nhận doanh thu theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:
 
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
 
Nợ các TK 111, 112,...
 
 
Có TK 138 - Phải thu khác (1388) (số lãi của các kỳ trước)
 
 
Khi có các bằng chứng cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được (như bên phát hành công cụ mất khả năng thanh toán, phá sản…),
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
 
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1281, 1282, 1288)
 
 
Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 
Có TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn