Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng

Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng

Hạch toán và Định khoản Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng theo thông tư 200 BTC và QĐ 48 hiện nay

0982.686.028