tài khoản 133 có số dư cuối kỳ không 

ke-toan-thuc-te