KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.
 
 Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị tài sản được mua, giá vốn của hàng bán ra hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.
 
2. Kết cấu của tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
 
tai-khoan-133
 
 
Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ, có 2 tài khoản cấp 2
 
- Tài khoản 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
 
- Tài khoản 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213, 217, 611 (giá chưa có thuế GTGT)
 
Có các TK 111, 112, 331,... (tổng giá thanh toán).
 
Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241, 242,... (giá chưa có thuế GTGT)
 
Có các TK 111, 112, 331,... (tổng giá thanh toán).
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (giá mua chưa có thuế GTGT)
 
Có các TK 111, 112, 331,... (tổng giá thanh toán).
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
Có TK 33381 - Thuế Bảo vệ môi trường
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)
 
Nợ các TK 111, 112, 331 (tổng giá thanh toán)
 
Có các TK 152, 153, 156, 211,... (giá mua chưa có thuế GTGT).
 
Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213 (giá mua chưa có thuế GTGT)
 
Có các TK 111, 112, 331,...
 
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381)
 
Nợ các TK 111, 334,... (số thu bồi thường)
 
 
Có TK 138 - Phải thu khác (1381)
 
 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)
 
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331).
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn