KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

 
1. Nguyên tắc kế toán
 
a) Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ.
 
b) Doanh nghiệp phải chấp hành đúng các qui định về hình thức giao dịch, thời hạn giao dịch và thu nhập từ trái phiếu Chính phủ
 
c) Bên mua trái phiếu theo hợp đồng mua bán lại không được ghi nhận là khoản doanh thu khi nhận khoản trái phiếu của bên bán tại
 
2. Kết cấu của tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
 
Bên Nợ:
 
- Giá trị trái phiếu Chính phủ mua lại của bên bán khi hết hạn hợp đồng;
 
- Giá trị trái phiếu khi mua của bên mua khi hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ có hiệu lực;
 
- Phân bổ số chênh lệch giữa giá bán lại và giá mua trái phiếu Chính phủ
 
Bên Có:
 
- Giá trị trái phiếu Chính phủ khi bán theo hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ;
 
- Giá trị trái phiếu khi bán của bên bán khi hợp đồng
 
- Phân bổ số chênh lệch giữa giá bán lại và giá mua lại trái phiếu Chính phủ
 
Số dư bên Nợ
 
Số dư bên Có
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
a) Khi hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ có hiệu lực, ghi:
 
Nợ TK 112 (số tiền theo giá bán)
 
Có TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ.
 
 
Khi kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, công ty nhận lại chứng khoán và thanh toán tiền ghi trong hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, ghi:
 
Nợ TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
 
Có TK 111,112 (theo giá mua lại ghi trong hợp đồng).
 
Khi hợp đồng có hiệu lực, căn cứ vào chứng từ xuất tiền và các chứng từ khác, ghi:
 
Nợ TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
 
Có TK 111, 112 (số tiền phải trả theo giá mua).
 
Khi nhận được coupon của trái phiếu của bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng, ghi:
 
Nợ TK 111,112, ...
 
Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).
 
Đồng thời thực hiện các thủ tục thanh toán lại số coupon của trái phiếu của bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng mà bên mua nhận hộ, ghi:
 
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
 
Có TK 111,112...
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn