Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Hướng dẫn hạch toán và định khoản Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

0982.686.028