KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Hướng dẫn bạn cách hạch toán và phân bổ  định khoản Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 
1. Nguyên tắc kế toán
 
Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược theo quy định của pháp luật.
 
Các khoản tiền, tài sản đem cầm cố, thế chấp ký quỹ, ký cược phải được theo dõi chặt chẽ và kịp thời thu hồi khi hết thời hạn cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 
Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản cầm cố, thế chấp ký cược, ký quỹ theo từng loại, từng đối tượng,
 
 Đối với tài sản đưa đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược được phản ánh theo giá đã ghi sổ kế toán của doanh nghiệp.
 
2. Kết cấu của tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 
Bên Nợ:
 
- Giá trị tài sản mang đi cầm cố, thế chấp hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược.
 
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cược, ký quỹ
 
Bên Có:
 
- Giá trị tài sản cầm cố hoặc số tiền ký quỹ, ký cược đã nhận lại hoặc đã thanh toán;
 
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ
 
Số dư bên Nợ
 
3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
 
Dùng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngân hàng để ký cược, ký quỹ, ghi:
 
Nợ TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 
Có các TK 111, 112.
 
Khi mang tài sản khác đi cầm cố, thế chấp, ghi:
 
Nợ TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết theo từng khoản)
 
Có các TK 152, 155, 156,...
 
- Nhận lại tài sản cố định cầm cố, thế chấp, ghi:
 
Nợ các TK 211, 213 (nguyên giá khi đưa đi cầm cố)
 
Có TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (giá trị còn lại)
 
Có TK 214 - Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn).
 
Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng những cam kết, bị phạt vi phạm hợp đồng trừ vào tiền ký quỹ, ký cược, ghi:
 
Nợ TK 811 - Chi phí khác (số tiền bị trừ)
 
Có TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 
- Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi:
 
Nợ TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).
 
- Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi:
 
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
 
Có TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn