KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Thông báo khôi phục mã số thuế Mẫu số: 19/TB- ĐKT

Link download mẫu Thông báo khôi phục mã số thuế Mẫu số: 19/TB- ĐKT theo thông tư 95/2016/btc

   TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…

­­­­­­­­­­­­

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:           /TB-CT(CCT)

      .........., ngày ...  tháng ... năm ...    

     

 

THÔNG BÁO

Về việc khôi phục mã số thuế

 

Kính gửi: ......(1)......., ....(2)....

                ......(3).......

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư .../2016/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ công văn số .... ngày .... của ......(1)...... về việc đề nghị khôi phục trạng thái mã số thuế và các tài liệu đính kèm.

.......(4)........ thông báo khôi phục trạng thái hoạt động của mã số thuế ....(2)... cho......(1)........ địa chỉ ......(3)........ như sau:

+ Trạng thái mã số thuế trước khi khôi phục: ..............................................

+ Trạng thái mã số thuế sau khi khôi phục: .................................................

+ Lý do khôi phục mã số thuế: ....................................................................

......(1)...... được phép sử dụng mã số thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ ngày ghi trên Thông báo này./.

Nơi nhận:

                        QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (5)

<THỦ TRƯỜNG CƠ QUAN THUẾ>

 - Như trên;

- …;

 - Lưu VT, KK&KTT.

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

(1): Tên người nộp thuế

  (2): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế

  (3): Địa chỉ của người nộp thuế

  (4): Tên Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo

  (5): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn