KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Thông báo mã số thuế người phụ thuộc Mẫu số: 14-1/TB-TNCN

Link download mẫu Thông báo mã số thuế người phụ thuộc Mẫu số: 14-1/TB-TNCN theo thông tư 95/2016 btc

 

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ...

   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: … /TB-CT(CCT)

                      ......, ngày ... tháng ... năm ...                                              

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc mã số thuế người phụ thuộc

 

Kính gửi: Ông/Bà .....................................................

      Mã số thuế: ................................................

      Địa chỉ: ......................................................

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của người phụ thuộc theo hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế như sau:

 

STT

Tên người phụ thuộc

Mã số thuế của người phụ thuộc

Số CMND/CCCD  (người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên)

Số hộ chiếu

Số giấy khai sinh (người phụ thuộc dưới 14 tuổi)

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ cư trú

Ngày cấp mã số thuế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế của người phụ thuộc theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./.

 

   QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (1)                                                                                    

        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn