Chức năng thống kê Excel 2007 2010

Chức năng thống kê Excel 2007 2010

mô tả của tất cả 83 chức năng Excel trong thể loại "thống kê" các chức năng COUNTIF lỗi thời trong bài 14, nhiều hơn về MIN, MAX, NHỎ, chức năng LỚN trong bài 20 và nhiều hơn nữa trên 3 2007 mới Excel chức năng COUNTIFS , AVERAGEIF và AVERAGEIFS

0982.686.028