Thông tư 95/2016/TT- BTC
Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế Mẫu số: 25/ĐK - TCT

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế Mẫu số: 25/ĐK - TCT

Mẫu số: 25/ĐK - TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh Mẫu số:  23/ĐK-TCT

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh Mẫu số: 23/ĐK-TCT

Mẫu số: 23/ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc Mẫu số: 22-MST

Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc Mẫu số: 22-MST

Mẫu số: 22-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Thông báo mã số thuế người phụ thuộc Mẫu số: 14-1/TB-TNCN

Thông báo mã số thuế người phụ thuộc Mẫu số: 14-1/TB-TNCN

Mẫu số: 14-1/TB-TNCN Ban hành km theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)
Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc Mẫu số: 20-ĐK-TCT

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc Mẫu số: 20-ĐK-TCT

Mẫu số: 20-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Thông báo khôi phục mã số thuế Mẫu số: 19/TB- ĐKT

Thông báo khôi phục mã số thuế Mẫu số: 19/TB- ĐKT

Mẫu số: 19/TB- ĐKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế Mẫu số: 18/TB- ĐKT

Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế Mẫu số: 18/TB- ĐKT

Mẫu số: 18/TB- ĐKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu xác minh người nộp thuế tại địa chỉ Mẫu số: 15/BB- BKD

Mẫu xác minh người nộp thuế tại địa chỉ Mẫu số: 15/BB- BKD

Mẫu số: 15/BB- BKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký Mẫu số: 14- MST

Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký Mẫu số: 14- MST

Mẫu số: 14- MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân Mẫu số: 12- MST

giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân Mẫu số: 12- MST

Download mẫ giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân Mẫu số: 12- MST Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân thông tư 95/2016
Mẫu thông báo mã số thuế Mẫu số: 11- MST

Mẫu thông báo mã số thuế Mẫu số: 11- MST

Mẫu số: 11- MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký thuế Mẫu số: 10- MST

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký thuế Mẫu số: 10- MST

Mẫu số: 10- MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm Mẫu số: 09-MST

Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm Mẫu số: 09-MST

Mẫu số: 09-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số: 08-MST

Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số: 08-MST

Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng Mẫu số: 06-ĐK-TCT-BK01

Bảng kê đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng Mẫu số: 06-ĐK-TCT-BK01

Mẫu số: 06-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu số: 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế

Mẫu số: 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế

Mẫu số: 05-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê tài khoản ngân hàng tiếng anh Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02

Bảng kê tài khoản ngân hàng tiếng anh Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê tiếng anh các nhà thầu phụ Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01

Bảng kê tiếng anh các nhà thầu phụ Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số:  04-ĐK-TCT

Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số: 04-ĐK-TCT

Download mẫu Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số: 04-ĐK-TCT TAX REGISTRATION FORM theo thông tư 95/2016
Bảng kê cửa hàng cửa hiệu trực thuộc Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01

Bảng kê cửa hàng cửa hiệu trực thuộc Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01

Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Mẫu bảng kê địa điểm kinh doanh Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01

Mẫu bảng kê địa điểm kinh doanh Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê tài khoản ngân hàng Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06

Bảng kê tài khoản ngân hàng Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê nhà thầu đầu tư dầu khí Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK05

Bảng kê nhà thầu đầu tư dầu khí Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK05

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê các nhà thầu nước ngoài Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK04

Bảng kê các nhà thầu nước ngoài Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK04

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK04 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
Bảng kê đối tượng không cấp mã số thuế Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK03

Bảng kê đối tượng không cấp mã số thuế Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK03

Bảng kê đối tượng không cấp mã số thuế Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
12

0972.868.960