Thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan Ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ

DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG THUỘC DIỆN ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất ngoài hạn ngạch (%)

04.07

 

 

Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản, hoặc đã làm chín.

 

 

 

 

- Trứng sống khác:

 

0407

21

00

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

80

0407

29

 

- - Loại khác:

 

0407

29

10

- - - Của vịt

80

0407

29

90

- - - Loại khác

80

0407

90

 

- Loại khác:

 

0407

90

10

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

80

0407

90

20

- - Của vịt

80

0407

90

90

- - Loại khác

80

 

 

 

 

 

17.01

 

 

Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn.

 

 

 

 

- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:

 

1701

12

00

- - Đường củ cải

80

1701

13

00

- - Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này

80

1701

14

00

- - Các loại đường mía khác

80

 

 

 

- Loại khác:

 

1701

91

00

- - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu

100

1701

99

 

- - Loại khác:

 

 

 

 

- - - Đường đã tinh luyện:

 

1701

99

11

- - - - Đường trắng

85

1701

99

19

- - - - Loại khác

85

1701

99

90

- - - Loại khác

85

 

 

 

 

 

24.01

 

 

Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá.

 

2401

10

 

- Lá thuốc lá chưa tước cọng:

 

2401

10

10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

80

2401

10

20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

90

2401

10

40

- - Loại Burley

80

2401

10

50

- - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

80

2401

10

90

- - Loại khác

90

2401

20

 

- Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

 

2401

20

10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng

80

2401

20

20

- - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng

90

2401

20

30

- - Loại Oriental

90

2401

20

40

- - Loại Burley

80

2401

20

50

- - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng

80

2401

20

90

- - Loại khác

90

2401

30

 

- Phế liệu lá thuốc lá:

 

2401

30

10

- - Cọng thuốc lá

80

2401

30

90

- - Loại khác

90

 

 

 

 

 

25.01

 

 

Muối (kể cả muối ăn và muối đã bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở dạng dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển.

 

2501

00

10

- Muối ăn

60

2501

00

20

- Muối mỏ

60

2501

00

50

- Nước biển

50

2501

00

90

- Loại khác

50

 

3.80.60.248

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn